Giải pháp quản lý hệ thống phân phối

  • Là giải pháp quản lý hệ thống bán hàng trực tuyến cho các doanh nghiệp từ trụ sở công ty đến các giám sát, các nhân viên bán hàng trên thị trường