KÊNH THUÊ RIÊNG (Leased Line)

Leased Line: dịch vụ cho thuê kênh truyền dẫn vật để kết nối giữa các điểm trong hệ thống mạng nội  bộ của khách hàng.

  • Khách hàng toàn quyền sử dụng đường truyền 24/7/365 với băng thông luôn đạt 100% tốc độ cam kết, không phải chia sẻ tài nguyên mạng với bất kỳ ai.